Værdier og
målsætning

Målsætning for Dansk Missionsråd, 2022-2024

Overordnet målsætning 2022-2024

 • Dansk Missionsråd er et fællesskab af organisationer og menigheder om mission siden 1912, der ifølge Vedtægterne bekender ”Herren Jesus Kristus som Gud og Frelser i overensstemmelse med den hellige skrift”. Dansk Missionsråd er motiveret af, at Guds kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed.

Baggrund: Målsætning 2019-2021

 • DMRs målsætning hviler på tidligere mål, hvor seks roller er beskrevet: 1) netværk, 2) leder af missions-teologisk refleksion, 3) erfarings- og videnscenter, 4) fælles platform for fortalervirksomhed og public affairs, 5) servicering af små organisationer og 6) indsamler til fællesskabet af missionsorganisationer og -kirker. De roller blev beskrevet i forbindelse med en ”omdefinering af missionsopgaverne,” og beskrev et behov for at ”tage føring på en mere fremtidsrettet fælles proces,” samt skabe ”intensive kurser for nye medarbejdere og frivillige i organisationerne”. Det afsæt og de behov gøres stadig gæl-dende. Den nye målsætning 2022-24 bygger videre på disse roller.

Målsætning 2022-2024

 • DMRs mål har overordnet set tre omdrejningspunkter: 1) Missionsrådets og medlemsorganisationers arbejde og samspil med det omkringliggende samfund; 2) Det kald, der lyder fra Gud til efterfølgelse; 3) Den ændrede virkelighed, hvor mission både udfoldes i Dk og i udlandet, og hvor dagsordenen tit sættes andre steder end i danske kirker/missionsorganisationer. I forhold til alle disse tre omdrejnings-punkter, arbejder DMR på medlemsorganisationers vegne med varetagelse af fælles interesseområ-der, og med at styrke forkyndelsen af evangeliet i ord og handling. Det udtrykkes i to specifikke mål og fire gennemgående temaer:
 • Netværk: DMR er et netværk for medlemsorganisationer og associerede organisationer, hvilket indebæ-rer at skabe rum, hvor medlemmers interesser varetages, en ny missional virkelighed sætter dagsordenen, og der tages ansvar for engagement i specifikke emner som tros- og religionsfri-hed, forfølgelse af kristne, diakoni (religion og udvikling).
 • Vidensdeling og refleksion: DMR driver kursusvirksomhed, der i samarbejde med relevante partnere inviterer ansatte i medlemsorganisationer og andre til at arbejde med forståelsen af mission og emner relateret hertil centreret om spørgsmålet, ”hvad er mission i dag?”

  Tværgående temaer:
  1. Udsendelse og ledelse – DMR arbejder med at styrke netværk omkring udsendelse af men-nesker/missionærer, og udruste ledere i global mission, i DK og i udlandet. 
  2. Partnerskab – DMR lytter til kirker og partnere i det globale syd – sammen med medlemsorga-nisationer – og arbejder med opmærksom om udvikling af deres lederskab.
  3. Kommunikation –  om mission giver prioritet til såkaldte ”muted voices,” dvs. stemmer, der er holdt udenfor pgra. køn, alder, etnicitet eller social status. 
  4. Unge – inddrages i alle dele af missional aktivitet.