Baggrundsviden for forfattere til Ny Mission

Historie
Ny Mission udkom første gang i 1999 og afløste Nordisk Missionstidsskrift (NMT), der udkom første gang i 1890 (fra 1970 under navnet 'Nordisk Missionstidsskrift'). Sidste nummer af NMT udkom i 1998. Da Dansk Missionsråd (DMR) blev stiftet i 1912, blev NMT udgivet af DMR. Ny Mission er ikke et akademisk tidsskrift, men søges lagt på et niveau, der svarer til et højskoleforedrag. De fleste artikler skrives på dansk, men enkelte artikler trykkes på engelsk, norsk og svensk.

Udgivelse
Dansk Missionsråd udgiver Ny Mission, og ansvarshavende redaktør er Andreas Østerlund Nielsen. Ny Mission udkommer to gange om året (hhv. marts/april og september /oktober)

Studieudvalget vælger temaet til hvert nummer af Ny Mission og drøfter dette tema på et udvalgsmøde, hvor der nedsættes en redaktionskomité bestående af 3-5 personer, som både kan være interne og eksterne personer. 

Redaktionskomitéen, der normalt kun holder ét møde, udfolder temaet, vælger emner og skribenter til artiklerne.

Redaktøren har ansvar for at kommunikere med skribenterne, indsamle og redigere teksterne, lære korrektur og finde billeder og kommunikere med layouter.

Udgivelse af Ny Mission sker samtidig i bogform og på nettet på DMR's hjemmeside, hvor abonnement og enkeltnumre også kan bestilles. Abonnementsprisen er kr. 130,00 pr. år for to numre plus porto (p.t. kr. 30,00 pr. udsendelse i Danmark for et eks.). Løssalgsprisen er kr. 95,00 plus porto.

DMR's studiedage afholdes i april og november, hvor temaet for det seneste nummer af Ny Mission ofte er studiedagens tema.


Målgruppen for Ny Mission er:

  • Missionærer og andre ansatte i missionsselskaber
  • Bestyrelsesmedlemmer og frivillige medarbejder i missionsselskaber
  • Missionsvenner, som ønsker grundigere orientering om missionsproblemstillinger, end missionsselskaberne kan give i deres blade
  • Præster med interesse for missionsproblemstillinger i Danmark og internationalt
  • Andre med interesse for missionsproblemstillinger i Danmark og internationalt

Alle Ny Mission-numre er tilgængeligt i digital udgave her