Skrivevejledning for forfattere                 

Skrifttyper mv
Brug ikke forskellige skrifttyper eller størrelser. Det anbefales i teksten at bruge Times New Roman, punktstørrelse 12. I noterne punktstørrelse 10.

Brug så vidt muligt ikke fed skrift, understregning eller kursiv i din tekst og heller ikke ord i store bogstaver. Er det for forståelsen eller argumentation nødvendigt at fremhæve ord i teksten, anvendes dog kursiv. Bogtitler skrives med kursiv.

Sprog
Artikler i Ny Mission er primært på dansk. I hvert nummer kan der være et par artikler på engelsk. Citater på engelsk oversættes ikke til dansk, mens citater på andre sprog oversættes til dansk.

Fremmedord
Undgå så vidt muligt fremmedord og fagudtryk, som ikke kan forventes at være kendt i bredere kredse. Er det nødvendigt at anvende sådanne ord, gives der en kort forklaring første gang de optræder.

Anførselstegn
Hvis der anvendes et ord på latin eller et andet fremmedsprog, eller et selv-konstrueret ord, sættes ordene i dobbelt anførselstegn.
Eks.: Han tog afstand fra denne ”dem-og-os-tænkning”. 

Punktum og komma
Efter ord i dobbelt anførselstegn, sættes efter det dobbelte anførselstegn.

Kursiv
Kursiv bruge primært ved bogtitler inde i teksten og i forbindelse med  enkeltord eller udtryk, der gengives på et andet sprog, som fx latin: missio Dei.                                                           

Afsnit
Brug ikke indryk til at opdele teksten, men opdelt teksten i afsnit ved ekstra linjeskift.                                           

Overskrifter 
Ud over artikeloverskriften, anvendes der normalt kun ét niveau underoverskrifter. Underoverskrifter skrives med samme skrifttype og punktstørrelse som resten af teksten, men med fed skrift.

Citater
Et citat på tre linjer eller derunder markeres med dobbelt anførselstegn. Et længere citat markeres med linjeskift og indrykning. Citater i citater markeres med enkelt anførselstegn.
Eks:”Jeg vil sige med Jakob, at ’det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke’. Sådan er mit menneskesyn”.  

Referencer:
Der anvendes principielt ikke fod- eller slutnoter, men kun parentetiske henvisninger inde i selve teksten. Fx (Newbigin 1984:7-8)

Ved bibelhenvisninger bruges de forkortelser, som findes bag i nyere udgaver af Bibelen. Fx: (1 Mos 3,17) eller (Joh 3,16-18) eller (Ef 1,2; ApG 3,5).

Ved citater af salmevers fra den nyeste salmebog anvendes parentetiske henvisninger, som fx (DDS 24). 

Noter
I undtagelsestilfælde kan der anvendes enkelte noter, som i så fald er slutnoter, der står efter den enkelte artikel. Fx hvis der er behov for at  gøre opmærksom på, at der er tale om en bearbejdet artikel fra en bog eller et tidsskrift. 

Litteraturliste
Alle de parentetiske henvisninger, som er i teksten, skal reflekteres i litteraturlisten, der placeres efter artiklen. Der opføres ingen titler, som ikke optræder i de parentiske henvisninger.
Følgende format for litteraturlisten anvendes:

Titlerne opføres i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn (eller hvis der ikke er nogen forfatter, så efter titlen)

Titlen på bog eller tidsskrift sættes i kursiv. Artikler i tidsskrifter eller kapitler i en antologi sættes i dobbelte anførselstegn.

Eks: Honneth, Axel 2006 Kamp om anerkendelse. Sociale konflikters moralske grammatik. København: Hans Reitzels Forlag. 

Christoffersen, Lisbeth 2006  ”Anerkendt som trossamfund?” Kronik i Politiken, den 21. februar. 

Danmission 2006 "Pressemeddelelse fra Danmission. Opfordring til forsoning og  dialog”.  
www.danmission.dk/index.php?indl_id=2799&id=1120  

Mogensen, Mogens S. (red.) 2001 Gudstjeneste som mission. Ny Mission nr. 2. Frederiksberg: Unitas. 

Margit Warburg, Margit 1999 ”New Age og gamle dage”. I Per Bilde og Mikael Rothstein (red.),  Nye religioner i hellenistisk tid og i dag.  Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.                                                                                                                               

Præsentation 
Forfatteren skriver en kort præsentation af sig selv, max 5 linjer.
Præsentationen skal minimalt indeholde forfatterens fulde navn, fødselsår, uddannelse og nuværende stilling. Præsentationen må også gerne indeholde oplysninger om tidligere stillinger/arbejdsopgaver og enkelte egne publikationer, som er relevante for artiklen. 

Omfang
I følgebrevet til denne skrivevejledning angives, hvor lang teksten må være i antal sider af antal enheder med mellemrum. Optællingen af enheder med mellemrum findes i Microsoft Word ved at klikke på ”Filer” og derefter på ”Egenskaber” og endelig på ”Statistik”. Det er vigtigt, at du ikke uden særskilt aftale overskrider det sidetal. 

Aflevering m.v.
Det endelig manuskript indsendes til den aftalte tid (se følgebrevet til denne skrivevejledning) i Word-format eller rtf-format per e-mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Du vil få den redigerede tekst (1.korrektur) til gennemsyn/godkendelse.                     

 

  
 

 

 

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 8172 4007  | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789