Værdier og
målsætning

Fælles værdigrundlag for DMR og DMRU
Vedtaget af generalforsamlingerne for henholdsvis DMR og DMRU den 24. april 2013

Vi udfører vores arbejde som en del af Guds mission i verden

  • Vi arbejder ud fra den forståelse, at Gud har en mission med og i verden, og at han bruger sin kirke som redskab til at udføre missionen. For os som medarbejdere på denne mission er kirker og kirkelige organisationer derfor de naturlige samarbejdspartnere.

Vi har som vor særlige opgave at samarbejde med og støtte kristne kirker og organisationer

  • Vi ser det som et ansvar for os at støtte kristne i at være kirke netop i de omgivelser, der er deres, at være partnere med dem i Guds mission, at vise dem solidaritet og at tale deres sag, når de undertrykkes, forfølges og lider.

Vi lægger til grund, at ethvert menneske er skabt af Gud

  • Som skabt af Gud er ethvert menneske omfattet af Guds kærlighed, omsorg og frelse i Jesus Kristus uanset etnisk baggrund, køn, tro, politisk overbevisning, seksualitet eller social position. Vi vil derfor i vores arbejde anerkende og vise respekt for det enkelte menneske og betragte og behandle alle mennesker lige.

Vi har til opgave at forkynde evangeliet i ord og handling

  • I forkyndelsen af ordet kaldes mennesker til at tage imod evangeliets befriende budskab og nyskabende nåde. Denne forkyndelse har nødvendige sociale konsekvenser og tilskynder os derfor til at række ud mod de fattigste og svageste. Det sociale engagement er en manifestation af forkyndelsen i ord, og disse to er således gensidige udfoldelser af hinanden.
  • Vi kan samarbejde med alle af god vilje
  • Vi kan arbejde i dialog og fællesskab med alle organisationer og mennesker, der fremmer et menneskeværdigt liv, og som modarbejder alt, der ødelægger det liv, som Gud har skabt. Derfor arbejder vi sammen med mennesker af anden tro, med sekulære organisationer og med offentlige myndigheder om at bevare og genoprette livsmuligheder og relationer.

Vore partnerskaber skal være transparente og værdige

  • Et partnerskab skal udtrykke et sandt billede af Gud og hans pagt med mennesker som udtrykt i den bibelske historie. I partnerskabet forstået som et ægte følgeskab har alle parter noget at bidrage med. Vore partnerskaber skal derfor kendetegnes ved åbenhed, gensidighed, anerkendelse af hinandens erfaringer, deltagelse i beslutningsprocesser og deling af viden og resurser.
  • Vi ønsker overensstemmelse mellem ord og handling
  • Vi erkender, at selv om vi kan formulere, hvad et godt og ligeværdigt partnerskab er, har vi ofte svært ved at praktisere det. Men vi ønsker at lade os styre af de samme etiske holdninger i både ord og handling, for forkyndelsen i ord og evangeliets udtryk i konkrete handlinger kan ikke adskilles uden at miste sin troværdighed.

Fællesskab kommer før organisation, relation fortsætter efter projekt

  • I vores organisationsforståelse ser vi hinanden som lemmer på Kristi legeme. Som kroppens lemmer er vi dybt afhængige af fællesskabet med vore partnere. Effektivt samarbejdende organisationer forudsætter ligeværdige, respektfulde relationer. Og disse relationer bærer partnerskabet videre mod nye fælles opgaver, når det konkrete projekt er slut.

Fælles værdigrundlag for DMR og DMRU
Vedtaget af generalforsamlingerne for henholdsvis DMR og DMRU den 24. april 2013