Dansk Missionsråds værdigrundlag

Kristen mission er forkyndelse, nye fællesskaber og arbejde for at ændre verden. Fælles for organisationerne i DMR-fællesskabet er følgende værdier:

Vi udfører vores arbejde som en del af Guds mission i verden

Vi arbejder ud fra den forståelse, at Gud har en mission med og i verden, og at han bruger sin kirke som redskab til at udføre missionen. For os som medarbejdere på denne mission er kirker og kirkelige organisationer derfor de naturlige samarbejdspartnere.

Vi har som vor særlige opgave at samarbejde med og støtte kristne kirker og organisationer

Vi ser det som et ansvar for os at støtte kristne i at være kirke netop i de omgivelser, der er deres, at være partnere med dem i Guds mission, at vise dem solidaritet og at tale deres sag, når de undertrykkes, forfølges og lider.

Vi lægger til grund, at ethvert menneske er skabt af Gud

Som skabt af Gud er ethvert menneske omfattet af Guds kærlighed, omsorg og frelse i Jesus Kristus uanset etnisk baggrund, køn, tro, politisk overbevisning, seksualitet eller social position. Vi vil derfor i vores arbejde anerkende og vise respekt for det enkelte menneske og betragte og behandle alle mennesker lige.

Vi har til opgave at forkynde evangeliet i ord og handling

I forkyndelsen af ordet kaldes mennesker til at tage imod evangeliets befriende budskab og nyskabende nåde. Denne forkyndelse har nødvendige sociale konsekvenser og tilskynder os derfor til at række ud mod de fattigste og svageste. Det sociale engagement er en manifestation af forkyndelsen i ord, og disse to er således gensidige udfoldelser af hinanden.

Vi kan samarbejde med alle af god vilje

Vi kan arbejde i dialog og fællesskab med alle organisationer og mennesker, der fremmer et menneskeværdigt liv, og som modarbejder alt, der ødelægger det liv, som Gud har skabt. Derfor arbejder vi sammen med mennesker af anden tro, med sekulære organisationer og med offentlige myndigheder om at bevare og genoprette livsmuligheder og relationer.

Vore partnerskaber skal være transparente og værdige

Et partnerskab skal udtrykke et sandt billede af Gud og hans pagt med mennesker som udtrykt i den bibelske historie. I partnerskabet forstået som et ægte følgeskab har alle parter noget at bidrage med. Vore partnerskaber skal derfor kendetegnes ved åbenhed, gensidighed, anerkendelse af hinandens erfaringer, deltagelse i beslutningsprocesser og deling af viden og resurser.

Vi ønsker overensstemmelse mellem ord og handling

Vi erkender, at selv om vi kan formulere, hvad et godt og ligeværdigt partnerskab er, har vi ofte svært ved at praktisere det. Men vi ønsker at lade os styre af de samme etiske holdninger i både ord og handling, for forkyndelsen i ord og evangeliets udtryk i konkrete handlinger kan ikke adskilles uden at miste sin troværdighed.

Fællesskab kommer før organisation, relation fortsætter efter projekt

I vores organisationsforståelse ser vi hinanden som lemmer på Kristi legeme. Som kroppens lemmer er vi dybt afhængige af fællesskabet med vore partnere. Effektivt samarbejdende organisationer forudsætter ligeværdige, respektfulde relationer. Og disse relationer bærer partnerskabet videre mod nye fælles opgaver, når det konkrete projekt er slut.

Fælles værdigrundlag for DMR og DMRU
Vedtaget af generalforsamlingerne for henholdsvis DMR og DMRU den 24. april 2013

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 8172 4007  | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789