Vedtægt

Hent en kopi af vedtægterne i pdf her

Vedtægt for Dansk Missionsråd

I.            Navn, historie, grundlag, formål og opgaver

     § 1     Navn

Organisationens navn er Dansk Missionsråd (forkortes DMR), internationalt benævnt Danish Mission Council. Dansk Missionsråd er en almennyttig forening med folke- og frikirkelig forankring.

     § 2     Historie

Dansk Missionsråd blev grundlagt i 1912 som et fællesskab af danske folkekirkelige, fælleskirkelige og frikirkelige medlemsorganisationer/-kirker, der er engageret i kirkens mission overalt i verden.

     § 3     Grundlag

Dansk Missionsråd er et kristent fællesskab, der som grundlag bekender Herren Jesus Kristus som Gud og Frelser i overensstemmelse med den hellige skrift og derfor søger at opfylde det fælles kald til Faderens, Sønnens og Helligåndens ære.

     § 4     Formål

Dansk Missionsråds formål er at fremme medlemmernes interesser, fungere som samarbejdsorgan for fælles studier og handling samt virke for udbredelsen af det grundlag, hvorpå Rådet er etableret. Formålet kan varetages gennem støtte til kirker, menigheder og organisationer, der virker for udbredelsen af det nævnte grundlag, jf. § 5.

     § 5 Opgaver

stk. 1 Dansk Missionsråd varetager de generelle og særlige aktiviteter, som medlemmerne overdrager til Rådet at koordinere eller gennemføre.

stk. 2 De generelle aktiviteter omfatter alle opgaver, som medlemmerne beslutter sig for at udføre i fællesskab, herunder den generelle ledelse, sekretariatsfunktion, indsamlingsvirksomhed og generelle servicefunktioner.

stk. 3 De særlige aktiviteter, der alle kræver bestyrelsens godkendelse, omfatter de opgaver, som en mere begrænset del af medlemmerne ønsker at løse i fællesskab inden for Dansk Missionsråds rammer, og som ifølge deres karakter ikke naturligt har alles interesse. Organisationer, menigheder og kirker, der ikke er medlemmer af Dansk Missionsråd, kan deltage i de særlige aktiviteter.

stk. 4 De særlige aktiviteter kan omfatte organisatorisk, administrativ og økonomisk bistand til små missionsorganisationer, kirker og menigheder, der ikke er medlemmer af Dansk Missionsråd. Den økonomiske del af sådanne aktiviteter skal i givet fald fremgå af Rådets årsregnskab.

II.           Juridisk grundlag

     § 6     Hæftelse

Dansk Missionsråd er en selvstændig juridisk person, der alene består af og hæfter med sin til enhver tid eksisterende formue. Ingen medlemmer kan gøre krav på nogen andel af rådets formue og kan heller ikke drages til ansvar for dispositioner foretaget af rådet.

     § 7     Hjemsted og tegningsret

     stk. 1 Dansk Missionsråd har hjemsted i den retskreds, hvor rådets sekretariat er beliggende.

stk. 2 Dansk Missionsråd tegnes, herunder ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller en af næstformændene. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

III.                  Medlemskab og associeret medlemskab

     § 8     Principielle betingelser for medlemskab

     Som medlem af Dansk Missionsråd kan optages kirker, menigheder og organisationer, der:

              a)     vedkender sig Dansk Missionsråds grundlag og formål,

              b)     har kirkens verdensmission som formål,

              c)     er etableret med en selvstændig dansk kirke/organisation/afdeling og har et rimeligt antal aktive støtter,

              d)     fremlægger godkendte regnskaber for de seneste 3 år.

     § 9     Optagelsesprocedure

Anmodning om optagelse i Dansk Missionsråd rettes til bestyrelsen, som forelægger anmodningen for repræsentantskabet. Optagelse i rådet forudsætter, at mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer herfor på et repræsentantskabsmøde.

     § 10   Udmeldelse

Udmeldelse af Dansk Missionsråd kan kun ske med et års varsel til udgangen af et kalenderår. Når særlige forhold taler for det, kan udmeldelse ske til et andet tidspunkt efter forhandling med bestyrelsen.

     § 11   Associeret medlemskab

stk.1 Med bestyrelsens godkendelse kan kirker, menigheder og organisationer, som ikke har mulighed for at opfylde de almindelige medlemskabsbetingelser, samt organisationer, med hvilke en tæt, gensidig informationsudveksling er ønskelig, optages som associerede medlemmer

     stk. 2 Associerede medlemmer har ret til at:

              a)     få tilsendt referater fra bestyrelsens møder, årsberetning samt dokumenter af særlig interesse,

              b)     deltage i repræsentantskabets møder med taleret men uden stemmeret,

              c)     deltage i kurser samt fællesordninger i Dansk Missionsråds regi.

stk. 3 Associerede medlemmer har pligt til at udpege en repræsentant som kontaktperson og, så vidt muligt, deltage i Rådets ordinære repræsentantskabsmøde.

IV. Repræsentantskab, bestyrelse, sekretariat

     § 12   Dansk Missionsråds organer

     Dansk Missionsråd udøver sin virksomhed gennem et repræsentantskab, en bestyrelse og et sekretariat.

     § 13   Repræsentantskabets udpegning

Hvert medlem kan sende én repræsentant for hver påbegyndt 3 mio. kr. i gaveindtægter. Et medlem bestemmer selv, hvor mange mødedeltagere stemmeretten skal fordeles på. Ingen kan afgive mere end 6 stemmer. Hvert medlem skal udpege én person som kontaktperson. Formanden for Dansk Missionsråds bestyrelse er født medlem af repræsentantskabet.

     § 14   Repræsentantskabets møder

stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 2 gange årligt. Første møde holdes inden udgangen af april måned med bl.a. bestyrelsens beretning og regnskabet på dagsordenen, jf. § 18. Andet møde holdes om efteråret med missionsstudier som hovedpunkt. Indkaldelse finder sted ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 2 måneders varsel. Dagsordenen skal udsendes mindst 14 dage før mødets afholdelse. Møderne er offentlige, med mindre repræsentantskabet træffer anden beslutning.

     stk. 2 Repræsentantskabet vælger selv sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

stk. 3 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede. Hvor ikke andet fremgår af vedtægterne, træffer repræsentantskabet beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Et forslag bortfalder, hvis der foreligger stemmelighed.

     stk. 4 Repræsentantskabet kan med 4/5 flertal beslutte at oprette eller nedlægge generelle aktiviteter.

     stk. 5 Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

stk. 6 Ved afstemninger har hvert medlem én stemme pr. påbegyndt 3 mio. kr. i gaveindtægter opgjort jf. § 17, stk. 1.

stk. 7 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldes af formanden for Dansk Missionsråds bestyrelse, af halvdelen af bestyrelsens medlemmer eller af en tredjedel af repræsentanterne. Ekstraordinære møder indkaldes senest 14 dage efter, at begæring herom er fremsat, og med en måneds varsel. I øvrigt finder de foranstående regler anvendelse.

    

     § 15   Bestyrelsens udpegning

stk. 1 Bestyrelsen, som består af formand, to næstformænd og yderligere 3 medlemmer, vælges af repræsentantskabet for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal i sin sammensætning afspejle den fælleskirkelige og folkekirkelige sammensætning.

stk. 2 I tilslutning til valg af bestyrelse vælger repræsentantskabet 3 suppleanter for bestyrelsens medlemmer.

     stk. 3 Bestyrelsens valgperiode går fra en 1. maj til en 30. april.

stk. 4 Senest 6 måneder før det repræsentantskabsmøde, hvor ordinært valg skal finde sted, nedsætter bestyrelsen et udvalg på 3 medlemmer, hvem det påhviler at forberede valghandlingen. Udvalget skal indkalde kandidatforslag, som skal være udvalget i hænde senest 2 måneder før valghandlingen skal finde sted. Er der på dette tidspunkt ikke foreslået et tilstrækkeligt antal kandidater, skal udvalget supplere kandidatlisten således, at denne omfatter det fornødne antal kandidater. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen vælges en ny suppleant på førstkommende repræsentantskabsmøde.

stk. 5 Repræsentantskabet kan fastsætte nærmere regler for valghandlingens afvikling, ligesom det kan fastsætte regler for sikring af bestyrelsens repræsentativitet.

     § 16   Bestyrelsens kompetence og mødevirksomhed

stk. 1 Bestyrelsen har – under ansvar over for repræsentantskabet – den overordnede ledelse af Dansk Missionsråds virksomhed.

stk. 2 Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt og skal i øvrigt indkaldes, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

stk. 3 Dagsorden for bestyrelsens møder bekendtgøres for repræsentanterne, ligesom bestyrelsens beslutninger snarest skal meddeles til disse.

stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

     stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

     stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.

stk. 7 Bestyrelsen kan inden for budgettets ramme antage den sekretariatsbistand, den finder nødvendig for at løse de opgaver, der er den pålagt.

     stk. 8 Ansat personale kan ikke være medlem af Dansk Missionsråds bestyrelse eller repræsentantskab.

V.  Økonomi

     § 17   Kontingentfastsættelse og indtægtsfordeling

stk. 1 Til dækning af udgifterne ved de generelle aktiviteter betaler medlemmerne og de associerede medlemmer, et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes som en procentdel af den gennemsnitlige gaveindtægt i de seneste tre regnskabsår et år forud for det år, opkrævningen sker. Kontingentprocenten fastsættes af repræsentantskabet for en treårs periode og kræver 4/5 flertal. For associerede medlemmer reduceres kontingentet med 50%, hvis den gennemsnitlige gaveindtægt er under 500.000,00 kr.

stk. 2 Indtægter i forbindelse med de generelle indsamlingsaktiviteter fordeles til medlemmerne efter samme forhold som kontingentbetalingen, med mindre andet vedtages af repræsentantskabet med 4/5 flertal.

stk. 3 Kollekter og gaver, der er påtegnet ønske om, at beløbet skal gives til et bestemt medlem, videresendes efter fradrag af et administrationsgebyr der fastsættes af bestyrelsen.

     § 18   Budget/regnskab og revision

     stk. 1 Dansk Missionsråds regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2 Bestyrelsen fremlægger hvert år på det første ordinære repræsentantskabsmøde revideret regnskab til repræsentantskabets godkendelse.

     stk. 3 Samtidig fremlægger bestyrelsen sit foreløbige budgetudkast for det følgende år.

stk. 4 Regnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af repræsentantskabet for 1 år ad gangen.

VI. Afsluttende bestemmelser

     § 19   Vedtægtsændringer

Til beslutning om ændring af vedtægterne kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på to efter hinanden følgende repræsentantskabsmøder.

     § 20   Opløsning

stk. 1 Til beslutning om opløsning af Dansk Missionsråd kræves et flertal på 2/3 af repræsentantskabets medlemmer på to efter hinanden følgende repræsentantskabsmøder.

     stk. 2 Eventuel formue ved foreningens likvidation fordeles blandt medlemmerne, jf. § 17 stk. 1 og stk. 2.

 

 

Vedtaget ved ordinære repræsentantskabsmøder den 12. november 2015 og 26. april 2016. 

 

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 8172 4007  | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789