Målsætning for Dansk Missionsråd 2019-2021

Status: vedtaget på bestyrelsesmøde marts 2019 og repræsentantskabsmødet april 2019

Baggrund og forløb

DMR’s målsætning for 2019-2021 skal afløse tidligere målsætninger. Ligesom tilfældet har været i udarbejdelsen af tidligere målsætninger, bliver den nærværende målsætningerne til i dialog med medlemsorganisationerne. Konkret sker det gennem en række besøg hos medlemsorganisationerne i efteråret 2018.

Målsætningen er en beskrivelse af de områder, som DMR-fællesskabet vil arbejde med i de næste tre år. Det er de områder, hvor DMR vil stå til regnskab for medlemsorganisationerne, og derfor et værktøj til at vurdere og evaluere de aktiviteter, som DMR står for. Den sidste del af målsætningen indeholder derfor også en handlingsplan i form af de aktiviteter, som DMR vil stå i spidsen for i perioden.

I efteråret 2017 og foråret 2018 udarbejdede et sammenlægningsudvalg en analyse af sammenlægning af de to organisationer DMR og DMRU, som har ¾ af medlemmerne fælles. På udvalgets anbefaling blev denne sammenlægning ikke realiseret, men det tætte samarbejde består, og DMRs roller og funktioner skal ses i forhold til DMRUs roller og funktioner.

Processen er, at bestyrelsen udarbejder et oplæg (august 2018), som følges op af generalsekretærens besøg hos medlemsorganisationerne, og at repræsentantskabet gennem debatten inddrages i prioriteringen af DMR’s opgaver (november 2018). Herefter godkender bestyrelsen målsætningen (januar 2019).

Roller

Medlemsorganisationerne ser DMR som et økumenisk erfarings-, samtale- og inspirationsforum. DMR er med andre ord i høj grad en netværksorganisation, som skaber relationer og faciliterer erfaringsudveksling og inspiration mellem organisationerne, i forhold til myndigheder, og til det bredere bagland for internationalt kirkeligt arbejde. DMRs roller supplerer og komplimenterer DMRU’s roller som udviklingssamarbejde og puljeforvalter for trosbaserede organisationer, og både DMR og DMRU fungerer som videnscenter og netværk for deres medlemsorganisationer. Rolle 1-4 er unikke for DMR, mens 5-6 er redskaber for DMR.

1. DMR er netværk

DMR-fællesskabet er en aktiv deltager i nationale og internationale netværk, faglige såvel som teologiske, omkring de emner, som medlemsorganisationerne arbejder med.

2. DMR leder missionsteologisk refleksion

DMR formidler erfaring og inspiration fra international kristendom og mission til danske MO’er og det bredere kirkelige bagland. Missionsteologisk refleksion gennemsyrer og bidrager til medlemsorganisationernes samlede identitet og særegenhed.

3. DMR er et erfarings- og videnscenter

DMR-fællesskabet er et erfarings- og videnscenter i forhold til international mission. Viden og erfaring fører til kapacitetsudvikling af medlemsorganisationerne. Den vigtigste måde, som DMR i praksis kan være et sådant erfarings- og videnscenter på, er gennem et antal fora, udvalg og grupper og de publikationer, som DMR udgiver.

4. DMR er fælles platform for fortalerskab og public affairs

DMR-fællesskabet er en fælles platform i forhold til den bredere kirkelighed samt i forhold til myndigheder. Organisationen har en plads i den offentlige debat, er kendt og påvirker beslutningstagerne indenfor de områder, som berører medlemsorganisationernes arbejde. Dette område ses i tæt forbindelse med DMRU.

5. DMR servicerer organisationer

DMR formidler relevant lovgivning og strukturer for medlemsorganisationerne, og hjælper små organisationer med administration og gaveregnskab, jf. vedtægterne for DMR.

6. DMR indsamler til fællesskabet af missionsorganisationer

DMR har af medlemsorganisationerne fået mandat til at indsamle penge til international mission i det omfang det ikke kolliderer med medlemsorganisationernes egne indsamlingsaktiviteter.

Fokusområder

Udviklingen i medlemsorganisationerne er præget af en omdefinering af missionsopgaverne i disse år. I DMRs medlemsstatistik for 2018 afspejles de ændringer, som medlemsorganisationerne oplever: færre udsendte, flere volontører, færre gavegivere, flere genbrugsbutikker og frivillige, færre bistandsmidler, udfordringerne på ’den danske bane’ med vanskeligheden ved folkelig formidling af missionsarbejdet og (især folkekirkens) lave engagement i international mission.

I medlemssamtalerne og på efterårets repræsentantskabsmøde identificeredes følgende fælles udfordringer for organisationerne i DMR-fællesskabet:

 • På baggrund af faldende tilslutning og indtægter til medlemsorganisationerne ifølge seneste statistiske opgørelse bør DMRs fokus ikke blot være på vedligeholdelse af organisationerne – netværk, missionsteologisk refleksion, vidensopsamling – men også tage føring på en mere fremtidsrettet fælles proces omkring missionsorganisationernes fremtid og berettigelse.
 • [public affairs og kommunikation – sammen med DMRU]
 • Behov for intensive kurser for nye medarbejdere og frivillige i organisationerne bør undersøges og evt. skræddersyes.

Aktiviteter og handlingsplan

For at udfylde sine forskellige roller og adressere disse fokusområder har DMR en række aktiviteter:

For at fungere som et værdifuldt netværk og for at fremme missionsteologisk refleksion vil DMR fortsat engagere sig i internationale og nationale netværk:

 • Learning Lab for medlemsorganisationerne i forhold til missionsorganisationernes fremtid.
 • Repræsentation i danske og internationale missionsfora:
  • Kirkernes Verdensråd (gennem kommissionen CWME)
  • European Evangelical Alliance Missions Commission
  • European Ecumenical Missions Commission
  • MICAH network –
 • Udviklingen internationalt omkring mission på tværs af konfessionelle grænser:
  • Nordic Institute for Missiology and Ecumenism
  • Deutsche Gesellschaft für Missionswissenschaft
  • International Association for Mission Studies
 • NorFoRB – nordisk netværk for tros- og religionsfrihed
 • Netværk for Religion og Udvikling (Globalt Fokus)
 • Danske Kirkedage

For at være erfarings- og videnscenter vil DMR fortsat facilitere en række fora og grupper, som fokuserer på erfaringsopsamling og vidensformidling i forhold til en række områder. Fora, udvalg eller erfa-grupper, der arbejder for medlemsorganisationerne under Dansk Missionsråd (DMR), har i udgangspunkt fokus på fælles udfordringer og problemstillinger:

 • Studieudvalg: Udvalget følger internationale og nationale debatter om mission, og formidler missionsteologisk tænkning til medlemsorganisationerne og andre interesserede.
 • Forum for udsendte, familier og volontører: Denne gruppe fokuserer på håndteringen af udsendte medarbejdere både personalemæssigt og strategisk
 • Kommunikationsforum: Formidlingen af missionsorganisationernes arbejde i et bredere kirkeligt bagland og i sekulære medier, både det håndværksmæssige og det strategiske.
 • Forum for ledelse i trosbaserede organisationer: Fyraftensmøder om udfordringerne ved ledelse i trosbaserede organisationer.
 • Arbejdsgruppe for integreret mission, mission og menighedsliv: Udbredelse af integreret missionstænkningen, som vægter sammenhængen mellem evangelisation og social transformation i kristen mission. Dette forum fokuserer desuden på missionsprojekter, som har et klart menighedsudviklende aspekt.
 • Forum for teologisk uddannelse i det globale syd: At samle, dokumentere og formidle erfaring fra danske medlemsorganisationer i forhold til teologisk uddannelse i det globale syd, herunder kapacitetsopbygning blandt partnere.

For at kommunikere omkring mission og international kristendom til MO’er og det bredere kirkelige bagland vil DMR:

 • Udgive Ny Mission, 300 + s. årligt om international og national mission
 • Fortsat udgive bøger om relevante emner
 • Udarbejde kommunikationsmateriale til brug for medlemsorganisationernes eksterne kommunikation omkring fælles temaer, fx tros- og religionsfrihed eller kirkernes rolle i udvikling.
 • Oversættelse af internationale missionsdokumenter
 • Formidling af integreret mission til menigheder og pr i forhold til engagement i international mission
 • Drive nyhedsbrevet Kirken Update
 • Aktivt bruge Facebook
 • Bidrage til debat og analyser i elektroniske og trykte medier
 • Fortsat engagement i fleksibel master i religions- og kulturmøde
 • Arrangere studiedage/seminarer og undervisningsforløb i samarbejde med medlemsorganisationer, teologiske uddannelsesinstitutioner på universiteterne og professionsbacheloruddannelsen i kultur, kommunikation og kristendom.
 • Arrangere studiedage i stifterne og ved MO’ers årsmøder og visionsdage
 • Engagere sig i og bidrage til programmet omkring Kirkedage
 • Arrangere årlige debatter og møder på Folkemødet

Som platform for fælles fortalervirksomhed og public affairs i forhold til offentligheden og myndigheder vil DMR i samarbejde med DMRU gøre følgende:

 • Kirkernes rolle i og bidrag til det fælles samfund: Ny indsats i forhold til public affairs, hvor kirkelige organisationer har kommunikative udfordringer i en dansk kontekst. DMR ønsker at bidrage til en bredere anlagt indsats med et globalt kirkeligt perspektiv.
 • Mål:
  • En øget anerkendelse af kirkers og trosbaserede organisationers værdifulde bidrag til det fælles samfund blandt beslutningstagere i Danmark.
 • Tros- og religionsfrihed: DMR fungerer som sekretariat for det tværpolitiske netværk af folketingspolitikere, som ønsker at arbejde med tros- og religionsfrihed. Samle erfaringer fra skandinaviske og internationale partnere på området gennem NorFoRB netværket. Dokumentere og formidle erfaringerne med danske organisationers arbejde inden for tros- og religionsfrihedsområdet. Producere materialer til det kirkelige bagland. Fungere som sparringspartner for den danske ambassadør for tros- og religionsfrihed.
 • Mål:
  • Religionsfrihed som rettighed i forhold til udviklingspolitik
  • Religionsfrihed som prioritet i udenrigspolitik

[omformuleres i lyset af DMR-DMRU fælles bestyrelsesmøde januar 2019]

For at servicere organisationer vil DMR:

 • Sikre information om ændringer og adgang til ressourcer (fx pension, missionærhåndbogen og forsikringer, undersøgelse af løn- og personalepolitik).
 • Udvikle vedligeholde fælles etiske retningslinjer, policy papers og ’best practice’ beskrivelser
 • Hjælpe små organisationer med administration og gaveregnskab for små organisationer mod timebetaling
 • Administration af to små fonde, herunder håndtere opløsningen og uddelingen af den ene fond – AUK fonden – til aktiviteter i forhold til vedtægtsbestemte formål i perioden 2017-2019.

For at samle ind til international mission gennem fællesskabet af missionsorganisationer vil DMR:

 • Forsat udsende direct mails til individuelle givere og menigheder, som gennem kollekter har støttet internationalt missionsarbejde gennem Dansk Missionsråd.
 • Forsat udarbejde et julemærke, hvor provenuet fra indsamlingen tilfalder fællesskabet af danske missionsorganisationer.

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 8172 4007  | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789