Værdier og
målsætning

Dansk Missionsråd er et fællesskab af organisationer og menigheder om mission siden 1912, der ifølge Vedtægterne bekender ”Herren Jesus Kristus som Gud og Frelser i overensstemmelse med den hellige skrift”. Dansk Missionsråd er motiveret af, at Guds kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed.

Værdier

Kristen mission er forkyndelse, nye fællesskaber og arbejde for at ændre verden. Fælles for organisationerne i DMR-fællesskabet er følgende værdier:

 • Vi udfører vores arbejde som en del af Guds mission i verden: Vi arbejder ud fra den forståelse, at Gud har en mission med og i verden, og at han bruger sin kirke som redskab til at udføre missionen. For os som medarbejdere på denne mission er kirker og kirkelige organisationer derfor de naturlige samarbejdspartnere.
 • Vi har som vor særlige opgave at samarbejde med og støtte kristne kirker og organisationer: Vi ser det som et ansvar for os at støtte kristne i at være kirke netop i de omgivelser, der er deres, at være partnere med dem i Guds mission, at vise dem solidaritet og at tale deres sag, når de undertrykkes, forfølges og lider.
 • Vi lægger til grund, at ethvert menneske er skabt af Gud: Som skabt af Gud er ethvert menneske omfattet af Guds kærlighed, omsorg og frelse i Jesus Kristus uanset etnisk baggrund, køn, tro, politisk overbevisning, seksualitet eller social position. Vi vil derfor i vores arbejde anerkende og vise respekt for det enkelte menneske og betragte og behandle alle mennesker lige.
 • Vi har til opgave at forkynde evangeliet i ord og handling: I forkyndelsen af ordet kaldes mennesker til at tage imod evangeliets befriende budskab og nyskabende nåde. Denne forkyndelse har nødvendige sociale konsekvenser og tilskynder os derfor til at række ud mod de fattigste og svageste. Det sociale engagement er en manifestation af forkyndelsen i ord, og disse to er således gensidige udfoldelser af hinanden.
 • Vi kan samarbejde med alle af god vilje: Vi kan arbejde i dialog og fællesskab med alle organisationer og mennesker, der fremmer et menneskeværdigt liv, og som modarbejder alt, der ødelægger det liv, som Gud har skabt. Derfor arbejder vi sammen med mennesker af anden tro, med sekulære organisationer og med offentlige myndigheder om at bevare og genoprette livsmuligheder og relationer.
 • Vores partnerskaber skal være transparente og værdige: Et partnerskab skal udtrykke et sandt billede af Gud og hans pagt med mennesker som udtrykt i den bibelske historie. I partnerskabet forstået som et ægte følgeskab har alle parter noget at bidrage med. Vores partnerskaber skal derfor kendetegnes ved åbenhed, gensidighed, anerkendelse af hinandens erfaringer, deltagelse i beslutningsprocesser og deling af viden og resurser.
 • Vi ønsker overensstemmelse mellem ord og handling: Vi erkender, at selv om vi kan formulere, hvad et godt og ligeværdigt partnerskab er, har vi ofte svært ved at praktisere det. Men vi ønsker at lade os styre af de samme etiske holdninger i både ord og handling, for forkyndelsen i ord og evangeliets udtryk i konkrete handlinger kan ikke adskilles uden at miste sin troværdighed.
 • Fællesskab kommer før organisation, relation fortsætter efter projekt: I vores organisationsforståelse ser vi hinanden som lemmer på Kristi legeme. Som kroppens lemmer er vi dybt afhængige af fællesskabet med vores partnere. Effektivt samarbejdende organisationer forudsætter ligeværdige, respektfulde relationer. Og disse relationer bærer partnerskabet videre mod nye fælles opgaver, når det konkrete projekt er slut.

Målsætning

Målsætning for 2022-2024

 • Netværk: DMR skal være et netværk for medlemsorganisationer og andre associerede organisationer. Dette indebærer at skabe rum, (1) hvor medlemmers interesser varetages; (2) hvor en ny missional virkelighed sætter dagsordenen; (3) hvor der tages ansvar for engagement i emner som tros- og religionsfrihed, forfølgelse af kristne, diakoni (religion og udvikling).
 • Vidensdeling og refleksion: DMR skal drive kursusvirksomhed, som i samarbejde med relevante partnere inviterer ansatte i medlemsorganisationer og andre interesserede til at arbejde med forståelsen af mission og andre emner relateret til spørgsmålet: Hvad er mission i dag
 • Omdrejningspunkter for DMRs mål: 
  • Arbejde og samspil med det omkringliggende samfund.

  • Guds kald til efterfølgelse.

  • Den ændrede virkelighed, hvor dagsordenen om mission tit sættes andre steder end i danske kirker og missionsorganisationer.

   I forhold til disse tre omdrejningspunkter, arbejder DMR på medlemsorganisationers vegne med varetagelse af fælles interesseområder og med at styrke forkyndelsen af evangeliet i ord og handling.

Gennemgående temaer:

 • Udsendelse og ledelse: DMR arbejder med at styrke netværk omkring udsendelse af mennesker/missionærer og udruster ledere i global mission i både Danmark og udlandet. 
 • Partnerskab: DMR lytter sammen med medlemsorganisationerne til kirker og partnere i det globale syd og arbejder opmærksomt med udvikling af deres lederskab.
 • Kommunikation: DMR vil give prioritet til såkaldte muted voices, som udelukkes på grund af deres køn, alder, etnicitet eller social status.
 • Unge: DMR ønsker, at unge inddrages i alle dele af missional aktivitet.

 

Baggrund for DMRs målsætning:

 • DMRs nuværende målsætning hviler på tidligere mål, hvori seks roller er beskrevet: 
  1. Netværk.
  2. Leder af missions-teologisk refleksion.
  3. Erfarings- og videnscenter.
  4. Fælles platform for fortalervirksomhed og public affairs.
  5. Servicering af små organisationer.
  6. Indsamler til fællesskabet af missionsorganisationer og -kirker.
 • De roller blev beskrevet i forbindelse med en omdefinering af missionsopgaverne, som beskrev et behov for at tage føring på en mere fremtidsrettet fælles proces, samt skabe intensive kurser for nye medarbejdere og frivillige i organisationerne. Det afsæt og de behov gøres stadig gældende. Den nye målsætning 2022-24 bygger videre på disse roller.