Persondata-
politik

Vores Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/ leverandør eller samarbejdsforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, hvis der er oplysninger, som du ikke kan acceptere.   

Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:  

Dansk Missionsråd 
Peter Bangs Vej 5B 
2000 Frederiksberg 
Telefon +45 3961 2777  

E-mail: dmr@dmr.org 

CVR:17 04 04 99  

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger – kaldet databeskyttelsesloven L 503. 
Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til:  

Henrik Sonne Petersen 
Tlf.:     +45 8172 4007 
E-mail: hsp@dmr.org 

 
Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger  

Afhængig af om du er medarbejder i en medlemsorganisation, leverandør eller samarbejdspartner hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du eller din organisation efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som organisation. Dette gælder, når vi skal administrere dit medlemskab hos os. Det kan også være når du støtter os økonomisk, vi køber ydelser af dig, samarbejder med dig eller fordi du selv retter henvendelse til os.  

 
De personoplysninger, som vi behandler om dig  

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:  

Når du er medarbejder i en medlemsorganisation, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, stillingsbetegnelse, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, telefon og Cpr-nummer.  

Når dustøtterøkonomisk, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, telefon,betalingsoplysninger (trediepart) og Cpr-nummer (kun hvis du ønsker skattefradrag).  

Vi indsamler som udgangspunkt ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.  

 
Sådan behandler vi dine Personoplysninger  

Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er støtter DMR, er leverandør, samarbejdspartner eller medarbejder i en medlemsorganisation, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.  

Er du  medarbejder i en medlemsorganisation,  anvender vi dine personoplysninger til at kunne:  

  • sende dig  invitationer til møder, nyhedsbreve og emailsmed nyheder om Dansk Missionsråd  
  • håndtere din eventuelle deltagelse i råd, arbejdsgrupper, udvalg og bestyrelse i Dansk Missionsråd.  

Er du støtter hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at kunne:  

  • administrere din gave  
  • sende dig nyhedsbreve og emailsmed nyheder, invitationer og tilbudfra Dansk Missionsråd  
  • håndtere eventuelle indberetninger til Skat om fradrag.  

Er du leverandør til os, anvender vi dine Personoplysninger til at kunne:  

  • håndtere administration af leverandørforholdet til dig;  

Er du samarbejdspartner til os, anvender vi dine Personoplysninger til at kunne:  

  • håndtere administration af samarbejdsrelationen til dig;  

 

Deling af dine Personoplysninger  

Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.  

Vi har indgået aftaler med disse databehandlere om at de ikke videregiver data eller bruger dem til andre foremål end dem af os angivne.  

Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger  

Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:  

Er du medarbejder hos en medlemsorganisation hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger afhængigt af dit engagement i Dansk Missionsråd:  

  • Referater fra arbejdsgruppemøder, udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder gemmes uendeligt som dokumentation for de vedtagne beslutninger.  
  • Korrespondance fx mails med faglige spørgsmål gemmes i op til 3 år. I enkelte tilfælde arkiveres de, som under første bullet, hvis de har betydning som dokumentation i forhold til aftaler og beslutninger.  
  • Deltagerlister til kurser, medlemsmøder mv. gemmes i 1 år + indeværende.  

 

Dine rettigheder  

Indsigt  

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på hsp@dmr.orgkan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.  

Berigtigelse og sletning  

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.  

Begrænsning af behandling  

Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.  

Dataportabilitet  

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.  

Indsigelsesret  

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os. 
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.  

 

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger  

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, oprette dig som bidragyder, etc.  

 

Sikkerhed  

I Dansk Missionsråd er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.  

 

Klage til tilsynsmyndighed  

Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:  

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail:dt@datatilsynet.dk 

 

Opdatering af denne Politik  

Dansk Missionsråd er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken. 
Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.  

Denne persondatapolitik er seneste opdateret 04-05-2020