Bliv medlem

Medlemsskab af Dansk Missionsråd er muligt for kirker og organisationer, som er engageret i international mission. Kontakt generalsekretær Henrik Sonne Petersen, hvis du ønsker at vide mere om medlemsskab.

Sådan bliver man medlem af Dansk Missionsråd

Følgende er uddrag af DMRs vedtægter omkring medlemsskab:

III. Medlemskab og associeret medlemskab

    § 8     Principielle betingelser for medlemskab

Som medlem af Dansk Missionsråd kan optages kirker, menigheder og organisationer, der:

a)     vedkender sig Dansk Missionsråds grundlag og formål,

b)     har kirkens verdensmission som formål,

c)     er etableret med en selvstændig dansk kirke/organisation/afdeling og har et rimeligt antal aktive støtter,

d)     fremlægger godkendte regnskaber for de seneste 3 år.

     § 9     Optagelsesprocedure

Anmodning om optagelse i Dansk Missionsråd rettes til bestyrelsen, som forelægger anmodningen for repræsentantskabet. Optagelse i rådet forudsætter, at mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer herfor på et repræsentantskabsmøde.

    § 10   Udmeldelse

Udmeldelse af Dansk Missionsråd kan kun ske med et års varsel til udgangen af et kalenderår. Når særlige forhold taler for det, kan udmeldelse ske til et andet tidspunkt efter forhandling med bestyrelsen.

    § 11   Associeret medlemskab

stk.1 Med bestyrelsens godkendelse kan kirker, menigheder og organisationer, som ikke har mulighed for at opfylde de almindelige medlemskabsbetingelser, samt organisationer, med hvilke en tæt, gensidig informationsudveksling er ønskelig, optages som associerede medlemmer

stk. 2 Associerede medlemmer har ret til at:

a)     få tilsendt referater fra bestyrelsens møder, årsberetning samt dokumenter af særlig interesse,

b)     deltage i repræsentantskabets møder med taleret men uden stemmeret,

c)     deltage i kurser samt fællesordninger i Dansk Missionsråds regi.

stk. 3 Associerede medlemmer har pligt til at udpege en repræsentant som kontaktperson og, så vidt muligt, deltage i Rådets ordinære repræsentantskabsmøde.