generisk_placeholder_waves

“Hvor er Mission idag?”

Spørgsmålet om ”hvor” mission er i dag, er et forsøg på at finde et andet perspektiv, end når vi spørger ”hvad” er mission. ”Hvad mission er” er der mange, gode beskrivelser af, centreret om at gøre evangeliet om Jesus Kristus tilgængeligt, støtte lokale kirkers udvikling og bidrage til social forandring. Her kan blot nævnes det udspil som blev præsenteret i Ny Mission nr.39, ”Hvad er mission?”.

I takt med at traditionel mission fra Danmark til Det globale Syd er udfordret, og danske kirker i det hele taget sjældent benytter sig af ordet ”mission” til at beskrive en aktivitet eller et engagement, er der en hel masse kirkelig baseret aktivitet med forkyndelse, diakoni og social udvikling som falder udenfor en traditionel forståelse af mission, centreret om udsendelse af personale. Med baggrund i den observation noterede Dansk Missionsråds Studieudvalg i februar 2023, at ”der er … brug for ord og metaforer, der kan koble teologi til den praksis, der allerede er i gang her og der, og det kalder på kreative forsøg med at gen- eller omformulere centrale missiologiske pointer”. Derfor har Dansk Missionsråd iværksat en studieproces med det formål ”at identificere en række metaforer, Bibel tekster, rollemodeller (case-stories), som er relevante i arbejdet med kirkens mission(er) i dag, og på den vis skitsere anbefalinger til, hvordan vi kan arbejde bedst muligt (”faithful”) med på Guds mission”.  (Referencer er taget referat af Studieudvalgsmøde, 7.februar, 2023).

Studieprocessen havde et første nedslag i et studiemøde 2.maj, hvor 15 mennesker repræsenterende et bredt udsnit af Dansk Missionsråds medlemmer, og dertil udviklings/diakonalt arbejde og Folkekirken var samlet i Odense, lyttede til oplæg og drøftede hvilke ord, metaforer, billeder og Bibel tekster, der kan knyttes til arbejde med mission. Arbejdet med at sammenfatte input er lagt i hænderne på en lille arbejdsgruppe, der præsenterer et oplæg ved Studieudvalgsmøde, 5.september i Århus, hvorefter der indledes en høringsproces blandt Missionsrådets medlemsorganisationer og -kirker. Desuden mødes de 15 mennesker i studieprocessen online, inden udspillet fremlægges på Efterårsmødet, 14.november i Odense.

Målet med en studieproces er nok så ambitiøst at udfærdige en beskrivelse af ”mission i dag,” som kan være relevant og inspirerende for alle medlemsorganisationer og -kirker i Dansk Missionsråd. Målet er at præsentere en kort tekst, som indeholder bibeltekster, centrale tema’er, rollemodeller (best practice projekter), og som kan inspirere danske menigheder, der arbejder med mission, og dertil fungere som anbefalinger til hvordan fællesskaber engagerer sig i kirkens missioner.